Photo Gallery - Shanghai

Copyyright: CIIE, Pan Geping, Chen Fei, Ding Ting, Han Yuqing, Liu Dawei, Fan Jun, Li Xin, Shen Bohan, Xie Huanchi, Fang Zhe, Jerome Bloch

© 360Crossmedia

Screen Shot 2019-11-06 at 12.45.35.png